fttk

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

Nasza misja to restytucja tatarskiego dziedzictwa kulturowego, krzewienie pamięci o wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz o polsko - tatarskim współistnieniu, poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne.

Bądź z nami na bieżąco 🙂

Statut

FUNDACJI TATARSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

 1. Fundacja nosi nazwę: FUNDACJA TATARSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE” w dalszej części zwana „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym rep. A nr 1276/2013, sporządzonym w dniu 12 kwietnia 2013r przez notariusza Bożenę Teresę Malinowską-Wienconek, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Białymstoku.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Znakiem fundacji jest znak słowno-graficzny.
 4. Fundacja używa pieczęci ze znakiem Fundacji i napisem wskazującym jej nazwę. Nazwa fundacji może być tłumaczona na języki obce.
 5. Fundacja jest niezależną, apolityczną organizacją pozarządową, tworząca idee i programy dla życia publicznego w Polsce, Europie i Świecie.
 6. Fundacja jest instytucją kulturalną, mającą istotne znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja może powoływać oddziały terenowe oraz zakłady, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń, związków, izb i innych podmiotów oraz uczestniczyć w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć wraz z innymi podmiotami prawa.
 5. Fundacja może być członkiem stowarzyszeń, związków, organizacji i instytucji o celach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
 6. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celami Fundacji są:
 1. ochrona tatarskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie, zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz o polsko-tatarskim współistnieniu;
 2. rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Tatarów polskich wśród młodego pokolenia;
 3. tworzenie platformy dla dialogu polsko-tatarskiego;
 4. promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego;
 5. upowszechnianie, ochrona wolności, praw człowieka i obywatela oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 6. propagowanie praw człowieka jako podstawy funkcjonowania państwa i społeczeństwa demokratycznego;
 7. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela;
 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. nauka, edukacja, oświata, wychowanie, badania naukowe i innowacyjność;
 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie narodowości oraz rozwoju świadomości narodowej, świadomości wspólnot europejskich, praw obywatelskich i kulturowych;
 11. niesienie pomocy społecznej i prawnej dla najuboższych osób i rodzin lub osób w potrzebie,
 12. rozwój i popularyzacja sportu i zdrowia;
 13. organizowanie imprez sportowych, turystycznych, integracyjnych, kulturowych;
 14. propagowanie i upowszechnianie idei tolerancji religijnej, narodowościowej, kulturowej;
 15. działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
 16. działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, kulturalnemu oraz ekonomicznemu;
 1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami a głównie poprzez:
  1. gromadzenie i udostępnianie polskiej oraz zagranicznej dokumentacji w zakresie tatarskiego dziedzictwa, wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce oraz polsko-tatarskiego współistnienia,
  2. gromadzenie i udostępnianie dokumentacji z zakresu wiedzy o historii oraz kulturze Tatarów polskich,
  3. gromadzenie i udostępnianie dokumentacji z zakresu przestrzegania praworządności, wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, rozwoju demokracji;
  4. organizowanie i finansowanie:
   1. badań naukowych,
   2. działalności edukacyjnej,
   3. konferencji, seminariów, warsztatów i odczytów,
   4. publikacji naukowych,
   5. stypendiów i nagród,
   6. pomocy prawnej,
   7. wypoczynku.
  5. tworzenie raportów dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i multimedialnej, nagrań muzycznych i dźwiękowych,
  7. utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
  8. organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, prawa i ekonomii;
  9. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej na różnym poziomie,
  10. organizowanie imprez masowych, wystaw, pokazów, odczytów, oraz innych form propagujących cele i działalność Fundacji,
  11. realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,
  12. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych celami Fundacji,
  13. wszczynanie postępowań i reprezentowanie osób fizycznych, prawnych i nie posiadających osobowości prawnej, przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi, karnymi i społecznymi a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego, strony postępowania administracyjnego oraz podejmowanie innych działań prawnych mających na celu ochronę tatarskiego dziedzictwa kulturowego, praw człowieka i obywatela;
  14. działalność charytatywna,
  15. organizowanie działań na rzecz społeczności tatarskiej,
  16. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości społeczności tatarskiej.
 1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkami organów Fundacji mogą być wyłącznie osoby pochodzenia tatarskiego.
 1. Rada Fundacji składa się z Fundatorów, którzy wyrażą wolę zasiadania w tym organie.
 2. Rada Fundacji może liczyć do 5 (pięciu) osób.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby dobrane do tego organu spoza kręgu Fundatorów, po uzyskaniu większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecnych na głosowaniu Fundatorów.
 4. Kadencja dobranego członka Rady Fundacji trwa 5 (pięć) lat.
 5. Członkostwo Fundatora w Radzie Fundacji, który został wybrany do Zarządu Fundacji, podlega zawieszeniu na czas pełnienia tej funkcji.
 6. Rada Fundacji wybiera swego przewodniczącego na 5-letnią kadencję.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady.
 8. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczym Fundacji. Do jej kompetencji należy:
  1. zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Fundacji;
  2. zatwierdzenie planów finansowych Fundacji;
  3. określanie kierunków działalności Fundacji;
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  5. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu;
  6. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji;
  7. prowadzenie w razie potrzeby kontroli działalności Fundacji, wiążące się z żądaniem udzielania przez członków Zarządu Fundacji wyjaśnień ustnych oraz na piśmie wraz z żądaniem przedstawienia dokumentów i udzielania zaleceń Zarządowi Fundacji;
  8. podejmowanie uchwał o powołaniu oddziałów terenowych, zakładów, filii, przedstawicielstw w kraju oraz za granicą, spółek prawa handlowego i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej;
  9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek, fundacji, stowarzyszeń, związków, izb zawodowych, instytucji oraz innych podmiotów.
 9. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący, a w przypadku braku przewodniczącego Zarząd Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
 10. Przewodniczący Rady Fundacji, a gdy nie jest on powołany, Zarząd Fundacji, wysyła do członków Rady Fundacji zawiadomienie w formie listu poleconego lub emaila o zwołaniu posiedzenia Rady Fundacji na minimum 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 11. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zmiana porządku obrad możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.
 12. Posiedzenie Rady Fundacji można zwołać bez formalnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10 pod warunkiem, iż w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Fundacji i nikt z obecnych członków nie wniósł sprzeciwu co do formy zwołania i porządku obrad.
 13. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.
 14. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, obecnych na posiedzeniu członków.
 15. Uchwały w sprawie przeznaczenia majątku i dochodów na realizacje celów Fundacji, obciążenie tego majątku, likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku, zmian w statucie, zapadają zwykłą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji.
 16. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane w księdze protokołów tego organu.
 17. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane w księdze protokołów tego organu.
 18. Członkom Rady Fundacji przysługuje na podstawie przedłożonych prawidłowych dokumentów zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem czynności na rzecz lub w imieniu Fundacji.
 1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy może liczyć do 3 (trzech) członków.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego dla ważności oświadczenia woli, w tym zaciągania zobowiązań przez Fundację konieczny jest podpis dwóch członków Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego dla ważności oświadczenia woli, w tym zaciągania zobowiązań przez Fundację konieczny jest podpis jednego członka Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 (pięć) lat.
 4. Członek Zarządu Fundacji może być powołany na następną kadencję, dowolną ilość razy.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 6. Odwołania członka Zarządu Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.
 7. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  2. administrowanie i kierowanie działalnością Fundacji,
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  4. udzielanie pełnomocnictw,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie warunków pracy i płacy pracownikom Fundacji. Dotyczy to również osób wykonujących czynności lub prace na rzecz Fundacji na podstawie umów cywilno-prawnych lub innych.
  8. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu.
  9. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
  10. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
 9. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał w przypadku wieloosobowego składu Zarządu Fundacji.
 10. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub Wice-Prezes Zarządu Fundacji.
 11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu Fundacji zawierające porządek obrad przesyłane są listem poleconym lub drogą elektroniczną do aktualnych członków Zarządu Fundacji na minimum 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 12. Posiedzenie Zarządu Fundacji można zwołać bez formalnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 11 pod warunkiem, iż w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Fundacji i nikt z obecnych członków nie wniósł sprzeciwu co do formy zwołania i porządku obrad.
 13. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane w księdze protokołów tego organu.
 14. Z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie, z wyjątkiem członków Zarządu Fundacji którzy urzędują.
 15. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje na podstawie przedłożonych prawidłowych dokumentów zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem czynności na rzecz lub w imieniu Fundacji.
 16. Prezes Zarządu Fundacji obowiązany jest zwołać nadzwyczajne zebranie Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji, na żądanie Ministra nadzorującego działalność Fundacji lub na żądanie co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji, najpóźniej w terminie 21 dni od otrzymania takiego żądania.
 1. Fundacja może powoływać oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej, których siedziby mieszczą się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Oddziały terenowe Fundacji nieposiadające osobowości prawnej powoływane są w celu poprawnej realizacji projektów lokalnych realizowanych wspólnie z partnerami lokalnymi.
 3. Oddział powołuje Rada Fundacji przy akceptacji przynajmniej połowy składu rady.
 4. Oddział powołuje Rada Fundacji przy akceptacji przynajmniej połowy składu rady.
 5. Oddział terenowy powołuje się poprzez wskazanie w stosownej uchwale siedziby oddziału.
 6. Oddział terenowy powołuje się poprzez wskazanie w stosownej uchwale siedziby oddziału.

Majątek Fundacji stanowią:

 1. fundusz założycielski w kwocie: 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych);
 2. prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację;
 3. inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, ruchomości, nieruchomości, praw autorskich oraz innych praw majątkowych nabytych w czasie działalności Fundacji a głównie jako:
  1. dochody z majątku Fundacji,
  2. darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje – osób fizycznych i prawnych a także inne przysporzenia majątkowe przekazywane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  3. odsetki bankowe,
  4. dochody ze zbiórek, aukcji, loterii, licytacji, przetargów – organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
  5. papiery wartościowe,
  6. prawa majątkowe, pożyczki i dochody z tych praw.
 4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 5. Dochody z własności mogą być używane wyłącznie na realizację celów Fundacji.
 6. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 7. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano.
 8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.
 9. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
 10. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów jej działalności jest w całości przekazywany na realizację jej celów statutowych.
 11. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w ustępie poprzedzającym.
 12. Rozporządzenie składnikami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w przypadku, gdy:
  1. uzasadnia to cel Fundacji,
  2. nastąpiło naturalne zużycie danego składnika / składników trwałych majątku,
  3. utrzymanie danego składnika / składników trwałych majątku jest ekonomicznie nie uzasadnione z punktu widzenia Fundacji,
  4. składnik majątku trwałego stał się zbyteczny dla Fundacji.
 13. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków do realizacji celów statutowych.
 2. Osiągnięty przez Fundację dochód z działalności gospodarczej będzie w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację i wspiera jej statutową działalność.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
  1. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)
  2. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
  3. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
  4. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
  5. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
  6. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
  7. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
  8. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
  9. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
  10. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
  11. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
  12. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
  13. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
  14. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
  15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
  16. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
  17. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  18. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
  19. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
  20. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)
  21. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)
  22. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  23. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
  24. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 5. W zakresie realizacji celów gospodarczych Fundacja może zatrudnić pracowników na podstawie umowy o prace, jak również powierzyć w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
 6. Fundacja może powoływać spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej lub przystępować do już istniejących.
 7. Gospodarka finansowa prowadzona jest według przepisów finansowych i administracyjnych dla danego typu działalności z podziałem dochodu z działalności na: fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystania.
 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z realizowania celów statutowych Fundacji;
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć zmian celu Fundacji określonych w akcie założycielskim.
 1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach określonych przez ustawę oraz niniejszy statut, gdy Rada Fundacji tak postanowi.
 2. Likwidacja Fundacji może również nastąpić w przypadku osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona.
 3. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności wyrażający się tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań.
 4. W przypadku określonym w ust. 1, Rada Fundacji zobowiązana jest stwierdzić stan likwidacji. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 5. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji a w pozostałej części na cele podobne do celów Fundacji.
 6. Rada Fundacji może przewidywać podział tego majątku, jak również nieodpłatne przekazanie poszczególnych składników majątku jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym cele podobne do celów Fundacji.
 7. O fakcie likwidacji Fundacji i przeznaczenie jej majątku – Fundacja powiadamia ministra nadzorującego.
 1. Fundator lub członek Rady Fundacji może zostać usunięty z Fundacji w przypadku działań sprzecznych z celami Fundacji lub w przypadku działania na szkodę Fundacji w sposób rażący i zawiniony.
 2. Rada Fundacji musi podjąć jednomyślnie decyzję o której mowa w ust. 1. Fundator lub członek Rady Fundacji, którego dotyczy usunięcie nie może brać udziału w głosowaniu w tej sprawie. Ma jednak prawo złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń pisemnie lub ustnie, przed podjęciem decyzji przez Radę Fundacji.
 3. Od decyzji o której mowa w ust. 2 służy Fundatorowi lub członkowi Rady Fundacji odwołanie do Rady Fundacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji o usunięciu. Rada Fundacji rozpatruje odwołanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jego złożenia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzja Rady Fundacji staje się ostateczna.
Statut Fundacji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Fundacji w dniu 23 wrzesień 2020r.